Стоматологична клиника „ADM dental care studio” предоставя на своите пациенти дентални услуги, осигурени от екип от отлично обучени медицински специалисти и модерно оборудване. Клиниката работи в пълно съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и приложимото национално законодателство.

Тази Политика за поверителност описва видовете информация, които събираме, обработваме и съхраняваме чрез нашия уеб сайт. Тя не се отнася до информацията, която събираме по други канали.

Тази Политика обяснява:
• Защо събираме ваши данни.
• С каква цел ги обработваме.
• За какъв срок ги съхраняваме.
• Дали други лица получават вашите данни.
• Дали възнамеряваме да прехвърлим вашите данни в друга страна.
• Дали използваме средства за автоматично вземане на решения и изграждане на профили.

Като администратор на лични данни ние гарантираме, че:
• Ще обработваме вашите данни по законен и коректен начин.
• Ще използваме сигурни средства за обработка и съхранение на вашите данни.
• Ще съхраняваме вашите данни само докогато е необходимо.
• Може да ползвате всички свои права, предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство.

Личните данни, които сме получили чрез уеб сайта, са предоставени пряко от вас по една от следните причини:
• Отправили сте запитване за информация.
• Подали сте заявка за една от нашите услуги.

Целта, за която ние събираме и обработваме ваши лични данни, е да осигурим предоставянето на услугите, от които се интересувате. Законовите основания за обработка на вашите данни са или конкретни нормативни изисквания, или вашето изрично съгласие да използваме вашите лични данни.

За да гарантираме, че вашите лични данни се обработват и съхраняват по сигурен начин, прилагаме редица организационни и технически мерки, които включват, но не се изчерпват с:
• Фирмена политика по информационната сигурност и защита на личните данни, която отговаря на законодателните изисквания. Тя включва конкретни указания за служителите и подизпълнителите на клиниката.
• Споразумения или декларации за конфиденциалност с нашите служители и подизпълнители (физически и юридически лица).
• Указания, в които изискваме от нашите подизпълнители безусловно съблюдаване на най-добрите мерки за защита на данните.
• Подходящи процедури и методи за пренос на данните чрез сигурни канали за комуникация и допълнителни мерки.
• Подходящи политики за съхранение на документите, които съдържат лични данни, и изтриването им след приключване на работата с конкретен документ.
• Адекватни мерки за предпазване на документите от загуба или увреждане.
• Непрекъснато проследяване на практиките за защита на данните, за да гарантираме пълно съответствие с приложимото законодателство и изискванията на клиентите, предявени в споразумения или конкретни указания.

В случай че установим реализирано или потенциално нарушение на защитата на данните, незабавно ще уведомим и вас, и компетентния орган по защита на данните.

Съхраняваме вашите лични данни само колкото е необходимо, за да предоставим нашите услуги, или докогато решите, че искате „да бъдете забравен“. Правата за заличаване на личните данни подлежат на някои ограничения, ако данните ви са необходими за предоставяне на медицинските услуги, ако фигурират върху договорни или финансови документи (които ние сме длъжни да пазим за определен период, указан в законодателството) или за целите на правна защита.

Гарантираме, че можете да се възползвате от правата, които са предоставени от Регламента в рамките на приложимото законодателство, като правото на достъп до вашите данни, правото на корекция на данните, правото на заличаване или ограничаване на обработката на данните (в рамките на съответната нормативна база), както и правото на преносимост на данните, ако е приложимо.

Ние не използваме методи за изграждане на профили и не предоставяме ваши данни на трети страни, освен ако това не се изиска от правоохранителните органи или с вашето изрично съгласие.

Стоматологична клиника „ADM dental care studio” е собственост на юридическото лице „ПРУДЕНТА 2002 ГППМП-ДЕНТАЛНА“ ООД, ЕИК: 131034514; адрес: София, бул.”България” 118, офис 6А, Бизнес център Абакус. По всички въпроси, които засягат защитата на данните, може да се обърнете към нашия Отговорник по защитата на данните на телефон 0885 30 20 70 или e-mail: office@adm-dentalstudio.com.